ஆகஸ்ட் 31 வரை இஎம்ஐ கட்டாதவர்களின் கணக்குகளை வராக்கடன் பட்டியலில் சேர்க்கக்கூடாது – உச்சநீதிமன்றம்

ஆகஸ்ட் 31 வரை இஎம்ஐ கட்டாதவர்களின் கணக்குகளை வராக்கடன் பட்டியலில் சேர்க்கக்கூடாது – உச்சநீதிமன்றம்

மறு உத்தரவு வரும் வரை இஎம்ஐ செலுத்தாதவர்களை வராக்கடன் பட்டியலில் சேர்க்கக்கூடாது – உச்சநீதிமன்றம்

#EMIMoratorium #Supremecourt

You may also like...