கல்வி உரிமை சட்டத்தின்படி தனியார் பள்ளிகளில் ஒதுக்கப்படும் 25 சதவீத இடங்களில் வேறு மாணவர்களை நிரப்பக்கூடாது

[9/8, 14:37] Sekarreporter 1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1303258520297455617?s=08
[9/8, 14:37] Sekarreporter 1: #Breaking : கல்வி உரிமை சட்டத்தின்படி தனியார் பள்ளிகளில் ஒதுக்கப்படும் 25 சதவீத இடங்களில் வேறு மாணவர்களை நிரப்பக்கூடாது

* நிரப்பப்படாத இடங்களின் விவரங்களை பள்ளி வாரியாக வெளியிட வேண்டும் (1/3) https://t.co/fKJck18lKy

You may also like...