குளறுபடிகளால் நீட் தேர்வின் புனித தன்மை பாதிக்கபட்டுள்ளதாக தாங்கள் கருதுவதாக உச்சநீதிமன்றம் நீதிபதிகள் கருத்து

குளறுபடிகளால் நீட் தேர்வின் புனித தன்மை பாதிக்கபட்டுள்ளதாக தாங்கள் கருதுவதாக உச்சநீதிமன்றம் நீதிபதிகள் கருத்து நீட் தேர்வின் புனித தன்மை பாதிக்கபட்டுள்ளதாக தாங்கள் கருதுவதாக உச்சநீதிமன்றம் நீதிபதிகள் கருத்து

அதே நேரத்தில் நீட் கவுன்சிலிங்கை நிறுத்தி வைக்க நீதிபதிகள் மறுப்பு

குளறுபடிகளால் நீட் தேர்வின் புனித தன்மை பாதிக்கபட்டுள்ளதாக தாங்கள் கருதுவதாக உச்சநீதிமன்றம் நீதிபதிகள் கருத்து

அதே நேரத்தில் நீட் கவுன்சிலிங்கை நிறுத்தி வைக்க நீதிபதிகள் மறுப்பு

குளறுபடிகளால் நீட் தேர்வின் புனித தன்மை பாதிக்கபட்டுள்ளதாக தாங்கள் கருதுவதாக உச்சநீதிமன்றம் நீதிபதிகள் கருத்து

அதே நேரத்தில் நீட் கவுன்சிலிங்கை நிறுத்தி வைக்க நீதிபதிகள் மறுப்பு

You may also like...