நீதிபதி வி.ஆர்.கிருஷ்ணய்யர் இன்னும் அழுத்தமாகவே கூறியிருக்கிறார்:-“the illiteracy of the Bench is the reflection of the illiteracy of the Bar”….!!

[4/26, 11:32] Sekarreporter: [4/26, 11:31] Krishnamoorthy Advt: Before supremecourt if the argued counsel brought to the notice of honble bench the exemption agri lands of under surfaesi act could have been considered. THEIR lords igorance of surfaesi act provisions is imminently seen.what to do..they are the temples of justices.thats why Mr arignar anna said the arguments of lawyers is a torch in the case.unfortunately we are missing to see honble.Justice chandru as SUPREME COURT JUDGE. ADVRKRISHNAMURTHY SUPREME COURT
[4/26, 11:32] Sekarreporter: 🙏🏽
[4/26, 12:52] Sekarreporter: [4/26, 11:46] K. Chandru Former Judge Of Highcourt: அந்த தீர்ப்பும் கோகாய் அளித்ததுதான்!
[4/26, 11:48] K. Chandru Former Judge Of Highcourt: கிருஷ்ணமூர்த்தி கூறிய கருத்தை நீதிபதி வி.ஆர்.கிருஷ்ணய்யர் இன்னும் அழுத்தமாகவே கூறியிருக்கிறார்:-“the illiteracy of the Bench is the reflection of the illiteracy of the Bar”….!!
[4/26, 12:52] Sekarreporter: 🙏🏽🙏🏽

You may also like...