பல்கலைக்கழகங்கள் விருப்பப்பட்டால் முதலாம், 2ஆம் ஆண்டு செமஸ்டர் தேர்வுகளை நடத்தலாம் – உச்சநீதிமன்றம்

[9/3, 12:16] Sekarreporter 1: https://youtu.be/CXVIgZnzv2g
[9/3, 12:16] Sekarreporter 1: பல்கலைக்கழகங்கள் விருப்பப்பட்டால் முதலாம், 2ஆம் ஆண்டு செமஸ்டர் தேர்வுகளை நடத்தலாம்

– உச்சநீதிமன்றம்

You may also like...