[5/14, 19:08] Sekarreporter 1: 🍁🍁 [5/14, 19:15] K. Chandru Former Judge Of Highcourt: வெள்ளையுடை அதிகாரத்தின் சின்னம்! கருப்பு உடை எதிர்ப்பின் சின்னம்!! இவ்விரு நிறம் தவிர்த்து ஆசிய மக்களின் பொது வண்ணமான வெளிர் நீல சொக்காயை(shirt) நமது சீருடையாக அணியலாம்!!!

[5/14, 19:08] Sekarreporter 1: 🍁🍁
[5/14, 19:15] K. Chandru Former Judge Of Highcourt: வெள்ளையுடை அதிகாரத்தின் சின்னம்!
கருப்பு உடை எதிர்ப்பின் சின்னம்!!
இவ்விரு நிறம் தவிர்த்து
ஆசிய மக்களின் பொது வண்ணமான
வெளிர் நீல சொக்காயை(shirt)
நமது சீருடையாக
அணியலாம்!!!

You may also like...