[7/3, 16:00] sekarreporter1: [7/3, 16:00] sekarreporter1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1278999394830872576?s=08 [7/3, 16:00] sekarreporter1: கடினமான சூழலை கடந்து இயல்பு நிலைக்கு திரும்புவோம்; நம்பிக்கையை கைவிடாதீர்கள் – மதுரை வழக்கறிஞர் சங்கங்களுக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதி பி.என்.பிரகாஷ் கடிதம் #CoronaVirus | #COVID19 #vot24x7 [7/3, 16:00] sekarreporter1: 🌹🌹 [7/3, 16:01] sekarreporter1: [7/3, 16:00] sekarreporter1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1278999159123525634?s=08 [7/3, 16:00] sekarreporter1: [7/3, 15:57] Vijayaragan Mhc Advt: No physical courts. Only virtual courts. But all judges will sit. Hc will switch over to some other Video Conferencing App instead of Cisco WebEx shortly. [7/3, 15:58] sekarreporter1: 🌹🌹

[7/3, 16:00] sekarreporter1: [7/3, 16:00] sekarreporter1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1278999394830872576?s=08
[7/3, 16:00] sekarreporter1: கடினமான சூழலை கடந்து இயல்பு நிலைக்கு திரும்புவோம்; நம்பிக்கையை கைவிடாதீர்கள்

  • மதுரை வழக்கறிஞர் சங்கங்களுக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதி பி.என்.பிரகாஷ் கடிதம்

CoronaVirus | #COVID19 #vot24x7

[7/3, 16:00] sekarreporter1: 🌹🌹
[7/3, 16:01] sekarreporter1: [7/3, 16:00] sekarreporter1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1278999159123525634?s=08
[7/3, 16:00] sekarreporter1: [7/3, 15:57] Vijayaragan Mhc Advt: No physical courts. Only virtual courts. But all judges will sit. Hc will switch over to some other Video Conferencing App instead of Cisco WebEx shortly.
[7/3, 15:58] sekarreporter1: 🌹🌹

You may also like...